ഫോർമുല - ജി

₹210.00
In stock
SKU
IVBMS2
ഫോർമുല - ജി

എംച്ച് അബു സാക്കി, പ്രിയ എം നായർ , അജയ്യ കുമാർ

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റാണ് ഫോർമുല - ജി . തത്ത്വചിന്തകൾ , തത്വങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ, സംരംഭകരെ അവരുടെ സംരംഭകത്വ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകിയകൾ എന്നിവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണിത്.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റാണ് ഫോർമുല - ജി . തത്ത്വചിന്തകൾ , തത്വങ്ങൾ, സമീപനങ്ങൾ, സംരംഭകരെ അവരുടെ സംരംഭകത്വ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകിയകൾ എന്നിവയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൈപ്പുസ്തകമാണിത്.
More Information
Author Ajayakumar
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഫോർമുല - ജി
Your Rating
New Products
Back to Top