ചൂണ്ടുന്ന എലി ചൂണ്ടെലി

₹160.00
In stock
SKU
IVBE8
ചൂണ്ടുന്ന എലി ചൂണ്ടെലി

സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് തുല്യമായ ഭൗതിക സാന്നിധ്യമാകുക എന്നതാണ് മേതിലിന്റെ രചനാ സങ്കേതത്തിന്റെ രാസസൂത്രം. ദുർഗ്രഹമെന്ന് പേർത്തും പേർത്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന എഴുത്തിലൂടെ മേതിൽ അപനിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷയിലെ ചിന്തയുടേയും ഭാവനയുടേയും സംവേദനശീലങ്ങളെയാണ്

സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് തുല്യമായ ഭൗതിക സാന്നിധ്യമാകുക എന്നതാണ് മേതിലിന്റെ രചനാ സങ്കേതത്തിന്റെ രാസസൂത്രം. ദുർഗ്രഹമെന്ന് പേർത്തും പേർത്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന എഴുത്തിലൂടെ മേതിൽ അപനിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷയിലെ ചിന്തയുടേയും ഭാവനയുടേയും സംവേദനശീലങ്ങളെയാണ്
More Information
Author Maythil
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ചൂണ്ടുന്ന എലി ചൂണ്ടെലി
Your Rating
New Products
Back to Top