ആശാന്റെ ലീലാകാവ്യത്തിന് ഒരാമുഖം

₹190.00
In stock
SKU
IVBS24
ആശാന്റെ ലീലാകാവ്യത്തിന് ഒരാമുഖം

ആശാന്റെ 'ലീലയ്ക്കൊരാമുഖം, ലീലാഹൃദയം' എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആമുഖമാണ് ഈ കൃതി. മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെയും വിമർശനവരേണ്യനായ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെയും ലീലാനിരൂപണങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്തി പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിന്റെ ശരിയായ ആസ്വാദനം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ കൃതി.

More Information
Author Karimpuzha Ramakrishnan
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ആശാന്റെ ലീലാകാവ്യത്തിന് ഒരാമുഖം
Your Rating
New Products
Back to Top