ഹിംസയെപ്പറ്റി

₹280.00
In stock
SKU
IVBST11
ഹിംസയെപ്പറ്റി

മനുഷ്യൻ പരിണാമപരമായി, ജന്മനാ, പരാക്രമിയാണോ? ഹിംസാലുവാണോ? ഹിംസ മനുഷ്യന്റെ ജനിതകത്തിലുള്ളതാണോ? ആണെങ്കിൽ അതിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയില്ലെ? കഴിയുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഹിംസയ്ക്കു കാരണം സമൂഹത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളാണെന്നും ആ വൈകല്യങ്ങളെ ഉചിതവും സമൂലവുമായ നടപടികളിലൂടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാവുന്നതും തദ്വാരാ ഹിംസാവിരക്തിയുള്ള, സമാധാനപരമായ മനുഷ്യ സമൂഹസൃഷ്ടി പ്രായോഗികമായി സാദ്ധ്യ മാണെന്നും ഈ പുസ്തകം സമർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഹിംസയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിലൂടെ ഈ കൃതി കടന്നുപോവുന്നു.

മനുഷ്യൻ പരിണാമപരമായി, ജന്മനാ, പരാക്രമിയാണോ? ഹിംസാലുവാണോ? ഹിംസ മനുഷ്യന്റെ ജനിതകത്തിലുള്ളതാണോ? ആണെങ്കിൽ അതിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയില്ലെ? കഴിയുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഹിംസയ്ക്കു കാരണം സമൂഹത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളാണെന്നും ആ വൈകല്യങ്ങളെ ഉചിതവും സമൂലവുമായ നടപടികളിലൂടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാവുന്നതും തദ്വാരാ ഹിംസാവിരക്തിയുള്ള, സമാധാനപരമായ മനുഷ്യ സമൂഹസൃഷ്ടി പ്രായോഗികമായി സാദ്ധ്യ മാണെന്നും ഈ പുസ്തകം സമർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഹിംസയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിലൂടെ ഈ കൃതി കടന്നുപോവുന്നു.
More Information
Author C.N.Parameswaran
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഹിംസയെപ്പറ്റി
Your Rating
New Products
Back to Top