രൂപാന്തരം

₹220.00
In stock
SKU
IVBE10
ഡോ.പി.ആർ.ജയശീലൻ ' ഡോ.പി.ആർ.ജയശീലൻ്റെ നോട്ടങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും സംസ്കാരപഠനത്തിൻ്റെ ഭൂമിക പങ്കിടുന്നു എന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമായി കരുതുന്നു. സാഹിത്യം, സംഗീതം, ഭക്ഷണം, നാടോടിവിജ്ഞാനീയം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യമായാലും ചിത്രകലയായാലും ചലച്ചിത്രമായാലും ഒരു മാധ്യമത്തെ അതു മാത്രമായി കാണുന്ന രീതി മാറേണ്ടിയിരി ക്കുന്നു എന്ന് ഈ പുസ്‌തകം അഭിലഷിക്കു ന്നുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ചില സവിശേഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട എഴുത്തിന്റെ ദ്വീപുകളാണ്. പക്ഷേ, പുതുമയാർന്ന ഒരു വിചാരധാര അവയെ ഗാഢമായി സ്‌പർശിക്കുന്നു. സംസ്ക‌ാര പഠനത്തിന്റെ ജലസ്ഥലിയിലാണ് അവ നിലനിൽക്കുന്നത്. കെ.പി.രമേഷ്
ഡോ.പി.ആർ.ജയശീലൻ ' ഡോ.പി.ആർ.ജയശീലൻ്റെ നോട്ടങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും സംസ്കാരപഠനത്തിൻ്റെ ഭൂമിക പങ്കിടുന്നു എന്നത് ഒരു നല്ല ലക്ഷണമായി കരുതുന്നു. സാഹിത്യം, സംഗീതം, ഭക്ഷണം, നാടോടിവിജ്ഞാനീയം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യമായാലും ചിത്രകലയായാലും ചലച്ചിത്രമായാലും ഒരു മാധ്യമത്തെ അതു മാത്രമായി കാണുന്ന രീതി മാറേണ്ടിയിരി ക്കുന്നു എന്ന് ഈ പുസ്‌തകം അഭിലഷിക്കു ന്നുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ചില സവിശേഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട എഴുത്തിന്റെ ദ്വീപുകളാണ്. പക്ഷേ, പുതുമയാർന്ന ഒരു വിചാരധാര അവയെ ഗാഢമായി സ്‌പർശിക്കുന്നു. സംസ്ക‌ാര പഠനത്തിന്റെ ജലസ്ഥലിയിലാണ് അവ നിലനിൽക്കുന്നത്. കെ.പി.രമേഷ്
More Information
Author Dr.P.R.Jayaseelan
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:രൂപാന്തരം
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat