ഖളൂരികാഷ്ടകം

₹110.00
In stock
SKU
IVBSP2

ഖളൂരികാഷ്ടകം

കളരികളിലെ അധിഷ്ഠാനദേവതയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആദിപരാശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ഖളൂരികാദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രഗീതം.

ഖളൂരികാഷ്ടകം

കളരികളിലെ അധിഷ്ഠാനദേവതയായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആദിപരാശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ഖളൂരികാദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട സ്തോത്രഗീതം.

More Information
Author Raveendran Kalarickel
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഖളൂരികാഷ്ടകം
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat