ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ

₹150.00
In stock
SKU
IVBM5
ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ

റെജി വിജയൻ

ഓരോ പ്രവാസിയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും കടന്നു പോകുകയും ചെയ്ത പരിചതമായ വഴികളോർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ' ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ' എന്ന റെജി വിജയൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. 'ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും അവരെ അവിടെ തന്നെ തളച്ചിടുന്നു..... നാട്ടിൽ തിരികെ പോയവരിൽ പലരും കരയിൽ വീണ മത്സ്യത്തെ പോലെയും ....' ഇതിലും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൾച്ചുഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്കുള്ള നേർച്ചിത്രമാണ്. ഓരോ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്

ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ

റെജി വിജയൻ

ഓരോ പ്രവാസിയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും കടന്നു പോകുകയും ചെയ്ത പരിചതമായ വഴികളോർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ' ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ' എന്ന റെജി വിജയൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. 'ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും അവരെ അവിടെ തന്നെ തളച്ചിടുന്നു..... നാട്ടിൽ തിരികെ പോയവരിൽ പലരും കരയിൽ വീണ മത്സ്യത്തെ പോലെയും ....' ഇതിലും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൾച്ചുഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്കുള്ള നേർച്ചിത്രമാണ്. ഓരോ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്

More Information
Author Reji Vijayan
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഏദൻ മുതൽ നസ്രത്ത് വരെ
Your Rating
New Products
Back to Top