ആത്മാ

₹90.00
In stock
SKU
IVBP21
ആത്മാ

കലാ രാജൻ

കലാ രാജൻ എന്ന അനുഗ്രഹീത കലാകാരിയുടെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഉയിർക്കൊള്ളുന്ന കവിതാധോരണി കരുണ, ഭക്തി, സ്നേഹം, വിരഹം, നൊമ്പരം, ആനന്ദം, രൗദ്രം തുടങ്ങിയ സമസ്ത വികാരങ്ങളെയും വിശ്വപ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ സാമാന്യതലത്തിൽ നിന്നുയർത്തി അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിൽ നവനവങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണർത്തി അനർഗ്ഗളം ഒഴുകുന്നു.

More Information
Author Kala Rajan
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ആത്മാ
Your Rating
New Products
Back to Top